27.12.2019.

Javni oglas za radno mjesto Vratar-Razvodnik

Temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos br;02-291/19., od 20.12.2019.godine , a sukladno članku 20a Zakona o radu ("Službene novine F:BIH br; 26/16 i 89/18) , kao i pravilniku o radu ustanove Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača Mostar br; 02-03-11/16. od 20.12. 2016 godine., ravnatelj ustanove Hrvtski dom herceg stjepan Kosača Mostar dana  27.12. 2019. godine objavljuje:

                                                                         JAVNI OGLAS

Naziv radnog mjesta: Vratar -razvodink                                 

Broj izvršitelja: jedan (1) na određeno vrijeme.

 

Opis poslova: Obavlja vanjsko i unutarnje osiguranje Doma prema dobivenom rasporedu, kontrolira i evidentira ulaz i izlaz stranaka -posjetitelja, kontrolira kretanje osoba unutar Doma za vrijeme kulturnih manifestacija, brine o održavanju i rukovanju rotupožarnim aparatima, odgovara zaoštećenje i  otuđenje imovine Doma počinjene za vrijeme njegova dežurstva, obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu odredi ravnatelj Hrvatskog doma, upućuje i vodi posjetitelje kulturnih manifestacija na njihova mjesta u dvorani, vodi evidenciju i pregled ulaznica na kulturnim manifestacijama, brinu o garderobi i obavlja  druge srodne poslove.

 Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete i to:

1.   Opće i specijalizirani kvalificirani radnik -srednje, opće i tehničko obrazovanje ili Srednja stručna

      sprema -SSS, IV. stupanj i 2 godine radnog  iskustva.

   Potrebni dokumenti:

2.životopis,

3.diplomu o završenom obrazovanju Opće specijalizirani kvalificirani radnik- srednje opće i tehničko obrazovanje ili SSS , IV.stupanj.

4.uvjerenje o državljanstvu ili  kopiju  CIPS-ove osobne iskaznice,

5.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

6.potvrda o radnom stažu u struci  nakon završenog srednjeg općeg ili tehničkog obrazovanja. 

 

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri (3) mjeseca) prije potpisivanja Ugovora na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto u ustanovi Hrvatski dom Herceg Stjepan  Kosača Mostar.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Sve tražene dokumente treba dostaviti  u roku od 8(osam) dana od dana objavljivanja, preporučenom poštom ili osobno,  na adresu:

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88000 Mostar

Sa naznakom za

„Javni oglas za radno mjesto Vratar-Razvodnik

 Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. <- Natrag na Novosti