09.07.2020.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Simfonijski orkestar Mostar

 Bosna    i   Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko –Neretvanska županija

Simfonijski orkestar Mostar

Trg hrvatskih velikana bb

                Upravno vijeće  Simfonijskog orkestra Mostar , sukladno Odluci broj:UV-02-03-30 /20.,

               donesenoj na Sjednici Upravnog vijeća održanoj  dana 03.07. 2020. godine u Mostaru objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE  RAVNATELJA USTANOVE SIMFONIJSKI ORKESTAR MOSTAR

Naziv radnog mjesta:ravnatelj/ica  ustanove  Simfonijskog orkestara Mostar                                  

Broj izvršitelja: jedan (1)

Opis poslova: organizira i rukovodi radom Ustanove; zastupa i predstavlja Ustanovu; odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; predlaže Upravnom vijeću osnove poslovne politike, unutarnju organizaciju, program rada i razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje;  predlaže Upravnom vijeću financijski plan; izvršava odluke Upravnog vijeća; odlučuje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa, sukladno zakonu i općim aktima Ustanove; donosi rješenja, naputke, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova; obvezno sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava glasa; podnosi Upravnom vijeću izvješća o financijskom poslovanju i godišnji obračun, kao i izvješća o svom radu; donosi Odluku o kućnom redu; obavlja i druge poslove, sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Ustanove.

  Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete i to:

  1. da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS), društveni smjer
  2. tri (3) godine radnog  iskustva (VSS)
  3. da ima sklonosti za kulturno-umjetnički, te kreativni rad i znanost.

 Potrebni dokumenti:

1     CV

2     diplomu o završenom obrazovanju visoke stručne spreme (VSS), društveni smjer

3         uvjerenje o državljanstvu i  kopiju  CIPS-ove osobne iskaznice,

  1. ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. točka 1. Ustava BiH,
  2. potvrda o radnom iskustvu u struci  nakon stjecanja visoke stručne spreme (VSS)

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak, kao i  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri (3) mjeseca) prije preuzimanja dužnosti ravnatelja/ice ustanove Simfonijski orkestar Mostar.

Imenovanje kandidata vrši se za vremensko razdoblje od četiri (4) godine .

Sve tražene dokumente treba dostaviti  u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u dnevnim  novinama „Dnevni list“ i  u „Sl.novinama F BiH“osobno ili putem pošte na adresu:

 Simfonijski orkestar Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88000 Mostar

Sa naznakom za

„Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  ustanove Simfonijski orkestar Mostar“

 Rok za podnošenje dokumentacije računa se prema datumu objave Natječaja u glasilu koje zadnje objavi  isti.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje                                                                                                    

 

 

 <- Natrag na Novosti