31.12.2021.

Javni oglas za Operatera - miksera zvuka

           Bosna  i  Hercegovina

    Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko –Neretvanaska županija

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar

          Trg hrvatskih velikana bb

 

               Temeljem Odluke o potrebi prijema u radni odnos br;02- 205 /121., od 27.12.2021.godine   , a sukladno članku 20a Zakona o radu ("Službene novine F:BIH br; 26/16 i 89/18) , kao i Pravilniku o radu ustanove Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača Mostar br; 02-03-11/16. od 20.12. 2016 godine., ravnatelj ustanove Hrvtski dom herceg stjepan Kosača Mostar dana  28.12. 2021. godine objavljuje:

                                                                            JAVNI OGLAS

Naziv radnog mjesta: Operator na scenskoj rasvjeti i mikser zvuka                                 

Broj izvršitelja: jedan (1) na određeno vrijeme, u roku trajanja Ugovora o radu od 1(jedne) godine uz probni rad od 3(tri) mjeseca.

Opis poslova: Obavlja poslove održavanja, rukovanja , nabave, mjerenja i opravki u skladu sa svojom osposobljenošću,otklanja tehničke nedostatke i kvarove, te osigurava norrmalan rad  ostalim djelatnicima,

obavlja i druge poslove po nalogu tehničara za izvođenje programa, odgovara za oštećenja i otuđenja imovine Doma, po potrebi obavlja kurirske poslove, izvršava i druge poslove i radne zadatke koje mu odredi tehničar za izvođenje programa i ravnatelj Doma,  zatim rukovanje uređajima za uprvavljanje scenskom rasvjetom, kontrola i rukovanje optoelektronskim uređajima posebne namjene i izvršava druge srodne poslove. 

 Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba  ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

1.   Opće i specijalizirani kvalificirani radnik -srednje, opće i tehničko obrazovanje ili Srednja stručna

      sprema -SSS, IV. stupanj, tehnički smjer i 3 godine radnog  iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Potrebni dokumenti:

1.životopis,

2.diplomu o završenom obrazovanju Opće specijalizirani kvalificirani radnik- srednje opće i tehničko obrazovanje ili SSS , IV.stupanj, tehničkog smjera.

3..uvjerenje o prebivalištu ili  kopiju  CIPS-ove osobne iskaznice,

4.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (uvjerenje dostavlja izabrani kandidat 5 dana od dana prijema Obavijesti o izboru).

5.potvrda o radnom stažu u struci  nakon završenog srednjeg općeg ili tehničkog obrazovanja. 

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri (3) mjeseca) prije potpisivanja Ugovora o radu za gore navedeno radno mjesto u ustanovi Hrvatski dom Herceg Stjepan  Kosača Mostar.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u roku trajanja od 1. (godine) uz probni rad od 3 mjeseca.

Sve tražene dokumente treba dostaviti  u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, preporučenom poštom ili osobno,  na adresu:

 Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar

Trg hrvatskih velikana b.b.

88000 Mostar

Sa naznakom za

„Javni oglas za radno mjesto: Operator na scenskoj rasvjeti i mikser zvuka“

   

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će pozvani na intervju.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječajna dokumentacija kandidata se dostavlja u roku od 8 (osam) dana od dana objave u glasilu Večernji list BIH koje objavi isti.<- Natrag na Novosti